• June 7, 2021

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ วิทยาศาสตร์ SCIENTIA สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์ ที่สามารถแปลความหมายโดยทั่วไปได้เป็นวงกว้าง สมัยในอดีตยั้งไม่มีการค้นพบความรู้หลากหลาย ด้วยความหมายที่มีลักษณะครอบคลุมความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ซึ่งต่อมามนุษย์นั้นได้พบความรู้มากขึ้นเพื่อได้พิสูจน์ความรู้ต่าง ๆ ส่วนไหนที่เป็นจริงก็เกิดการยอมรับ หากสิ่งไหนนั้นไม่เป็นจริงก็จถูกปฏิเสธ ทำให้ภายหลังนั้นความหมายของทางวิทยาศาสตร์นั้นถูกแปลงเปลี่ยนไป ได้ให้ความหมายนั้นเป็น เช่น เลาไพบูลย์ พจ วิทยาศาสตร์เป็นการสืบค้นหาเพื่อความจริงที่นำใช้ประยุกต์เกี่ยวกับการให้คำตอบที่เรานั้นไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงอาศัยหลักการนี้ โดยกระบวนแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ สาระน่ารู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ สาระน่ารู้  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความสมมติฐาน  ข้อเท็จจริง มโนทัศน์หลักการ วิทยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้ที่ได้มาจากธรรมชาติ โดยการจำแนกได้ 6 ประเภท   1. ข้อเท็จจริง ความรู้ที่ได้มาจาก สังเกตโดยตรง หรือว่าเป็นทางอ้อม ต้องเป็นความจริงเสมอ ข้อเท็จจริงนั้นถือว่าเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของความอนุภาคที่สามารถสังเกตุได้ 2. สมมติฐาน ข้อความที่ทนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเอง เพื่อได้สร้างความคาดคะเนคำตอบและปัญหาได้อย่างล่วงลุ ก่อนที่จะก่อนการทอดลอง ขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลที่สนับสนุนหรือคัดค้าน 3. มโนทัศน์ ความคิดหลัก  สาระน่ารู้เหตุการณ์ ที่เกิดแต่ละบุลคลนั้น ไม่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกันได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรู้ วุฒิภาวะของแต่ละบุลคล 4. ทฤษฎี คำอธิบายหรือเป็นความคิดผ่านการตรวจสอบแล้วนั้นใช้อ้างอิง ต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวม…

Read More