• มิถุนายน 7, 2021

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้

สาระน่ารู้ วิทยาศาสตร์ SCIENTIA

สาระน่ารู้วิทยาศาสตร์ ที่สามารถแปลความหมายโดยทั่วไปได้เป็นวงกว้าง สมัยในอดีตยั้งไม่มีการค้นพบความรู้หลากหลาย ด้วยความหมายที่มีลักษณะครอบคลุมความรู้ทั้งหมดของมนุษย์ซึ่งต่อมามนุษย์นั้นได้พบความรู้มากขึ้นเพื่อได้พิสูจน์ความรู้ต่าง ๆ ส่วนไหนที่เป็นจริงก็เกิดการยอมรับ หากสิ่งไหนนั้นไม่เป็นจริงก็จถูกปฏิเสธ

สาระน่ารู้ วิทยาศาสตร์ SCIENTIA

ทำให้ภายหลังนั้นความหมายของทางวิทยาศาสตร์นั้นถูกแปลงเปลี่ยนไป ได้ให้ความหมายนั้นเป็น เช่น เลาไพบูลย์ พจ วิทยาศาสตร์เป็นการสืบค้นหาเพื่อความจริงที่นำใช้ประยุกต์เกี่ยวกับการให้คำตอบที่เรานั้นไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาเปล่าจึงอาศัยหลักการนี้ โดยกระบวนแสวงหาความรู้ทางวิทยาศาสตร์  วิธีการทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์

สาระน่ารู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

สาระน่ารู้  ความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ที่มีความสมมติฐาน  ข้อเท็จจริง มโนทัศน์หลักการ วิทยาศาสตร์นั้นเป็นความรู้ที่ได้มาจากธรรมชาติ โดยการจำแนกได้ 6 ประเภท  

1. ข้อเท็จจริง ความรู้ที่ได้มาจาก สังเกตโดยตรง หรือว่าเป็นทางอ้อม ต้องเป็นความจริงเสมอ ข้อเท็จจริงนั้นถือว่าเป็นอนุภาคที่เล็กที่สุดของความอนุภาคที่สามารถสังเกตุได้

2. สมมติฐาน ข้อความที่ทนักวิทยาศาสตร์สร้างขึ้นมาเอง เพื่อได้สร้างความคาดคะเนคำตอบและปัญหาได้อย่างล่วงลุ ก่อนที่จะก่อนการทอดลอง ขึ้นอยู่กับว่าเหตุผลที่สนับสนุนหรือคัดค้าน

3. มโนทัศน์ ความคิดหลัก  สาระน่ารู้เหตุการณ์ ที่เกิดแต่ละบุลคลนั้น ไม่อาจจะเกิดเหตุการณ์ที่เหมือนกันได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความรู้ วุฒิภาวะของแต่ละบุลคล

4. ทฤษฎี คำอธิบายหรือเป็นความคิดผ่านการตรวจสอบแล้วนั้นใช้อ้างอิง ต้องอาศัยข้อมูลที่รวบรวม โดยการสังเกต การวัด การทดลอง

5. หลักการ เป็นความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เกิดจากกลุ่มของมโนคติทดลองได้ซ้ำได้ผลเหมือนเดิม เพื่อเพิ่มความแน่ชัดขชองการวัดผล  สามารถนำไปใช้อ้างอิงทาง พยากรณ์ และการแก้ไข้ปัญหา

6. กฎ เป็นความสำคัญระหว่างเหตุและผล สามารถเขียนแทนสมการได้ สามารถสังเกตหรือว่าทดสอบ ได้ผลเหมือนเดิมทุกครั้ง แต่ว่าผลทางการสังเกตการณ์ทดลองนั้นขัดแย้งกับกฎ  กฎนั้นจะต้องยกเลิกไป

สาระน่ารู้ ความรู้ทางวิทยาศาสตร์

จิตวิทยาศาสตร์ ลักษณะบุคคลที่หาความรู้โดยการใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ สาระน่ารู้ บุคคลที่มีลักษณะทางวิทยาศาสตร์นั้นมีอยู่ 6 ลักษณะ

  1. อยากรู้อยากเห็น พยายามที่จะเสาะหาความรู้อยู่เสมออย่างความรู้ที่มีประสบการณ์ใหม่ ๆ มีความตระหนักถึงความสำคัญเพื่อหาข้อมูลเพิ่มเติม จะต้องเป็นบุลคลที่ชอบการชักถาม
  2. คนมีเหตุมีผล ต้องเป็นที่ยอมรับ เชื่อความสำคัญของเหตุผล ไม่เชื่อในโชคลาภ คำทำนาย หรือว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ หาสาเหตุของปัญหาด้วยหลักความเป็นจริงเท่านั้นของสาเหตุที่เกิดขึ้น ต้องเป็นคนที่ไม่ชอบในการเกิดปรากฏการณ์ ที่เกิดขึ้น หาคำตอบ ให้ได้มากที่สุดว่าทำไมจึงเกิดปรากฏการณ์เช่นนี้
  3. เป็นบุคลที่มีความซื่อสัตย์ ใจเป็นกลาง ที่มีความซื่อตรง ยุติธรรม ละเอียดรอบคอบ  มีความมั่นคง หนักแน่นที่ได้ต่อการพิสูจน์ สังเกตได้จากการบันทึกผลต่าง ๆ ที่ตรงไปตรงมา  ไม่ลำเอียง
  4. มีความรอบคอบ รู้จักการใช้วิจารณาญาณก่อนที่จะตัดสินใจ ไม่ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนกว่าจะได้รับการพิสูจน์ หลีกเลี่ยงผลที่ไม่มีการวิเคราะห์ อย่างเป็นทางการ
  5. เป็นบุคลที่ใจกว้าง กล้ายอมรับการวิจารณ์จากบุคคลอื่น รับรู้และยอมรับความคิดใหม่ ๆ อยู่เสมอ สาระน่ารู้เป็นบุลคล ที่ยอมรับกล้าที่จะเพยแพร่ความรู้สู่บุลคลอื่น ตระหนักข้อยอมรับข้อจำกัด
  6. มีความพากเพียรพยายาม ไม่ท้อถอยเมื่อผลการทดลองนั้นล้มเหลวและเกิดความคิดใหม่ ในการหาความจริงหรือการทดลอง มีความตั้งใจในการค้นหาความแน่วแน่

ทักษะพื้นฐาน คือ การสังเกตุใช้ประสามสัมผัสอย่างใดอย่าง หรือการใช้ประสาททั้ง 5 เช่น ตา หู จมูก ลิ้น ผิวกาย

เพื่อเข้าไปสำรวจหลักฐานในทางธรรมชาติหรือการทดลอง เพื่อหาความจริงในสิ่งนั้น เพิ่มความเห็นเห็นของผู้ที่เข้าร่วมการสังเกตลงไป 

โดยแบ่งออกมาได้ 2 ประเภท คือ 

1. การสังเกตเชิงคุณภาพ

2. การสังเกตเชิงปริมาณ  
ควรที่จะสังเกตในสิ่งนั้นที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง สาระน่ารู้จึงจะได้ ข้อมูลที่ละเอียดมาก  เพราะการสังเกตุในช่วงเวลาที่เท่ากันนั้นทำให้พบการแตกต่างของสิ่งนั้นมากขึ้นอย่างชัดเจน

สำหรับใครที่ไม่อยากพลาด รีวิวสาระน่ารู้ น่าอ่านแบบนี้ สามารถติดตามได้ที่ >>tvgreek ขอบคุณที่รับชม .

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *